A Prezervál Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi nyilatkozata

Biztosítási titokminden olyan - államtitoknak nem minősülő -, a biztosító és az ügyfél által megbízott biztosításközvetítő (alkusz) rendelkezésére álló adat, amely a biztosító és biztosításközvetítője egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Az ügyfeleink által megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, illetéktelen, ún. harmadik személynek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk, csak és kizárólag a szolgáltatásaink nyújtásához használjuk fel. Magától értetődően az így részünkre megadott adatok tartalmáért, azok valósággal egyezőségéért felelősséget nem vállalunk.

A Bit. (Biztosítási törvény) alapján: a biztosító és biztosításközvetítője az ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatásával összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

A Bit. 161. § (1) bekezdése alapján a biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatok kezelésére addig jogosult, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

Az adatkezelés szempontjából ügyfélnek minősül a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásbeli felmentést ad, vagy ha a biztosítási törvény, egyéb jogszabály alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. A Bit. 159. §-a meghatározza, hogy a biztosító és a biztosításközvetítő általi adattovábbítás mely esetekben nem eredményezi a biztosítási titok sérelmét.

A Prezervál Kft., mint adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról. Védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Prezervál Kft. kialakította azokat az intézkedéseket és belső szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az intézkedések és szabályok kiterjednek a tevékenységében közreműködő szerződött szolgáltatókra is: Bázisnet Rendszerház Kft. 9141 Ikrény, Sport u. 19.

A Prezervál Kft honlapjáról, ügyfél által indított megkeresések (e-mail-ek, adatközlők, űrlapok, táblázatok…) adattartalma szintén a fenti szabályzások terjedelmébe tartozik.

 

 

 

ONLINE
adatbekérők

 
 
 

Megosztás Facebookon
 
 
 
Helyreigazítások
 
PR Csoport: Hírek